Sunday, March 29, 2015

המצה של לוט

המצה של לוט

הרב ארי דוד קאהן

 

ספר דברים פרק טז

ג   לֹא-תֹאכַל עָלָיו חָמֵץ שִׁבְעַת יָמִים תֹּאכַל-עָלָיו מַצּוֹת לֶחֶם עֹנִי כִּי בְחִפָּזוֹן יָצָאתָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם לְמַעַן תִּזְכֹּר אֶת-יוֹם צֵאתְךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם כֹּל יְמֵי חַיֶּיךָ:
רשי:
לחם עני. לחם שמזכיר את העוני שנתענו במצרים:

ברכות דף לט.ב

אמר ליה: שלום אתה ושלמה משנתך, ששמת שלום בין התלמידים. אמר רב פפא: הכל מודים בפסח שמניח פרוסה בתוך שלמה ובוצע. מאי טעמא ־ (דברים ט"ז) לחם עני כתיב. אמר רבי אבא: ובשבת חייב אדם לבצוע על שתי ככרות. מאי טעמא ־ (שמות ט"ז) לחם משנה כתיב.

פסחים דף לו.א וע"ע קטו:

תנו רבנן: יכול יוצא אדם ידי חובתו במעשר שני בירושלים ־ תלמוד לומר (דברים ט"ז) לחם עני ־ מה שנאכל באנינות, יצא זה שאינו נאכל באנינות אלא בשמחה, דברי רבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא אומר: מצות, מצות ריבה, אם כן מה תלמוד לומר לחם עני ־ פרט לעיסה שנילושה ביין ושמן ודבש. מאי טעמא דרבי עקיבא? ־ מי כתיב לחם עוני עני כתיב. ־ ורבי יוסי הגלילי: מי קרינן עני? עוני קרינן. ־ ורבי עקיבא: האי דקרינן ביה עוני ־ כדשמואל, דאמר שמואל: לחם עני ־ לחם שעונין עליו דברים הרבה.

פסחים דף לח.א (ע"ע סוכה לה.)

מתקיף לה רב פפא: בשלמא עיסה ־ דכתיב (במדבר טו) עריסתיכם ־ משלכם. אתרוג נמי ־ דכתיב (ויקרא כג) ולקחתם לכם, לכם ־ משלכם יהא. אלא מצה, מי כתיב מצתכם? ־ אמר רבא ואיתימא רב יימר בר שלמיא: אתיא לחם לחם, כתיב הכא (דברים טז) לחם עני וכתיב התם (במדבר טו) והיה באכלכם מלחם הארץ. מה להלן משלכם ־ אף כאן משלכם.

ספר בראשית פרק יט

ג   וַיִּפְצַר-בָּם מְאֹד וַיָּסֻרוּ אֵלָיו וַיָּבֹאוּ אֶל-בֵּיתוֹ וַיַּעַשֹ לָהֶם מִשְׁתֶּה וּמַצּוֹת אָפָה וַיֹּאכֵלוּ:

ד   מִנַּעַר וְעַד-זָקֵן
ה   הַלָּיְלָה הוֹצִיאֵם אֵלֵינוּ וְנֵדְעָה אֹתָם:
הַפֶּתְחָה וְהַדֶּלֶת סָגַר אַחֲרָיו
יא   הִכּוּ בַּסַּנְוֵרִים מִקָּטֹן וְעַד-גָּדוֹל
יג    כִּי-מַשְׁחִתִים אֲנַחְנוּ אֶת-הַמָּקוֹם הַזֶּה כִּי-גָדְלָה צַעֲקָתָם אֶת-פְּנֵי
טו   וּכְמוֹ הַשַּׁחַר עָלָה
טז   וַיִּתְמַהְמָהּ
כח   וַיַּשְׁקֵף עַל-פְּנֵי סְדֹם וַעֲמֹרָה         שמות יד:כד   וַיְהִי בְּאַשְׁמֹרֶת הַבֹּקֶר וַיַּשְׁקֵף יְהוָֹה אֶל-מַחֲנֵה מִצְרַיִם בְּעַמּוּד אֵשׁ וְעָנָן וַיָּהָם אֵת מַחֲנֵה מִצְרָיִם:
לז   וַתֵּלֶד הַבְּכִירָה בֵּן וַתִּקְרָא שְׁמוֹ מוֹאָב

שמות טו:כו    כִּי אֲנִי ה' רֹפְאֶךָ:  
לא על ידי מלאך מלאכים
משא ומתן הפוכה "בא נצא"

הזהר לספר שמות ח"ב דף קפג ע"ב

מאי טעמא בגין יקרא דההוא נהמא דאתקרי מצה אלא למלכא דהוה ליה בר יחידאי וחלש. יומא חד הוה תאיב למיכל. אמרו ייכול בריה דמלכא (ס"א מיכלא דאסוותא) אסוותא

בבא מציעא דף פו.ב

מאן נינהו שלשה אנשים ־ מיכאל וגבריאל ורפאל. מיכאל ־ שבא לבשר את שרה, רפאל ־ שבא לרפא את אברהם, גבריאל ־ אזל למהפכיה לסדום. והא כתיב (בראשית י"ט) ויבאו שני המלאכים סדמה בערבִ ־ דאזל מיכאל בהדיה לשזביה ללוט.

רש"י בראשית פרק יח:ב

ורפאל שרפא את אברהם כ הלך משם להציל את לוט (ב"ר שם), הוא שנאמר ויהי כהוציאם אותם החוצה ויאמר המלט על נפשך, למדתָּ שהאחד היה מציל.

מדרש רבה בראשית פרשה נ סימן ב

ב (איוב כג) והוא באחד ומי ישיבנו ונפשו אותה ויעש תנא אין מלאך אחד עושה שתי שליחות ולא שני מלאכים עושים שליחות אחת ואת אמרת שני אלא מיכאל אמר בשורתו ונסתלק גבריאל נשתלח להפוך את סדום ורפאל להציל את לוט

מדרש רבה בראשית פרשה נ סימן י

ואת שתי בנותיך הנמצאות וגו' א"ר טוביה בר רבי יצחק שתי מציאות רות המואביה ונעמה העמונית אמר רבי יצחק (תהלים פט:כא) מצאתי דוד עבדי היכן מצאתי אותו בסדום:


No comments:

Post a Comment